Make your own free website on Tripod.com

HNH QUN LAM SN 719

T trn phi c nhn xung vng i ni H Lo ni cc Tiu on 21 v 39 BQ ng qun (Ranger Hills). S߽ng m v trn my thp l tr ngi rt ln cho cc trc thng. Ngoi ra, phng khng ca Cng qun cngchn bn d di cc trc thng tn th߽ng v tip t. Hnh do cc phi cng trc thng Hoa K chp khi n tip t cho cc chin s M Nu (Thng 2/1971).

(Trn в Cm, Austin Texas su tm)


Tr v : Trang hnh nh BQ