Make your own free website on Tripod.com

HNH QUN LAM SN 719

Cc chin s Lin on 1 BQ tun tiu trong vng trch nhim ang tm dng chn sa son nhn tip t t trc thng. C ng߶i no cng qun khn trnh gi c H Lo. ߶ng mn 1032B chy vt ngang qu i thp gia hnh. Vng trch nhim ca BQ c nhiu i ni v rng rm.

(Trn в Cm, Austin Texas su tm)


Tr v : Trang hnh nh BQ