Make your own free website on Tripod.com

C¶ng ñÒng NgÜ©i Vit Tåi Austin, TEXAS

Austin là thû Çô cûa Tiu bang Texas, cách thành phÓ Houston chØng 180 miles v phía b¡c và cách thành phÓ Dallas chØng 250 miles v phía Nam.

SÓ ngÜ©i Vit t nån hin ÇÎnh cÜ tåi Austin vào khoäng 15 ngàn Çn 20 ngàn ngÜ©i. Austin có trÜ©ng ñåi Hc University of Texas tåi Austin rÃt n°i ting, ÇÜ®c xp vào hàng m¶t trong 10 trÜ©ng ñåi Hc tÓt nhÃt tåi Hoa Kÿ

Austin có Ban ñiu Hành C¶ng ñÒng NgÜ©i Vit QuÓc Gia hoåt Ƕng rÃt tích c¿c và h»u hiu.